Ærium sells retail warehouse portfolio to GLL Real Estate